Gmina Lubenia - Aktualności - Raport z konsultacji LPR
logo
Data: 2018-02-24
Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny
strona główna     Aktualności    Raport z konsultacji LPR..
Aktualności
 2017-09-08
~ Raport z konsultacji LPR
W załączeniu przekazujemy informacje podsumowującą przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem – Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia.

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 wraz z załącznikiem 1. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 02.08.2017 r. do dnia 09.08.2017 r. w następujących formach: 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć: a) drogą elektroniczną na adres e-mail: b.baran@lubenia.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Lokalny Program Rewitalizacji”. b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubenia, Lubenia 131,  36-042 Lubenia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Lokalny Program Rewitalizacji”. c) bezpośrednio do pokoju nr 26 w Urzędzie Gminy Lubenia w godzinach pracy Urzędu. 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 07.08.2017 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Straszydlu, 36-043 Straszydle 405.  3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia w pokoju nr 26 w godzinach pracy Urzędu.
 Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023 oraz załącznik 1. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia, dostępne były od 02.08.2017 r.: • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Lubenia, Lubenia 131,  36-042 Lubenia w pokoju nr 23 w godzinach pracy Urzędu; • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Lubenia (www.lubenia.pl).
 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, które odbyło się w dniu 07.08.2017 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Straszydlu. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, metodologia ich wyznaczenia oraz główne założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz
uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.  W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęło 9 uwag i/lub wniosków. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane były czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały rozpatrzone. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Wójt Gminy Lubenia. Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.  W związku ze specyfiką zgłoszonych uwag uzupełniono i poprawiono projekt dokumentu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023.
 
 
                                                                                                                                                                                   Z poważaniem,
                                                                                                                                                                                  Adam Skoczylas
                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Lubenia
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET