Gmina Lubenia - Aktualności - Ogłoszenie
logo
Data: 2018-04-21
Imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada
strona główna     Aktualności    Ogłoszenie..
Aktualności
 2017-11-30
~ Ogłoszenie
Wójt Gminy Lubenia działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 w ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wójt Gminy Lubenia działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 w ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności. dla:

 1. organizacji nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym nie działających w celu uzyskania zysku;
 1. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jej realizację:

Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania, obejmujących teren Gminy Lubenia w roku 2018 dla ok.  8   osób, tj. ok. 2516 godzin rocznie.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania na 2018 rok:

1. Planowana liczba godzin w 2018 roku – około 2516 rocznie.

2. Planowana kwota dotacji na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 – 45.300zł

3. Planowana liczba godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

4. W 2016 r. środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania wyniosły: 28.241zł

Zrealizowano: 1822 godzin usług opiekuńczych.

5. Przewidywane wykonanie w/w zadania w 2017 r. to kwota:  49.554zł ok. 2753 godzin usług.

III. Warunki przyznania dotacji

1.Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300 ).  i spełni kryteria zawarte w części VI niniejszego ogłoszenia.

2.Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300 )

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ilości średnio ok.209 godzin w miesiącu.

Planowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

 1. Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Lubenia, w miejscu zamieszkania osoby, której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni przyznał usługi decyzją administracyjną.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonywania zdania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy o pomocy społecznej i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą. 
 1. Termin składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubeni, pokój nr 2 lub drogą pocztową, w zapieczętowanej kopercie, odpowiednio oznaczonej z podaniem nazwy zadania, którego oferta dotyczy, nazwy i adresu oferenta oraz dopiskiem: KONKURS OFERT na adres: Urząd Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131.Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2017r o godz.9.00

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
 1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 28 grudnia 2017 r. od godziny 9:30 w Urzędzie Gminy Lubenia.
 2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.
 3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
 4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.
 6. W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.
 7. W drugiej części konkursu, sprawdzana będzie zawartość ofert, tj.:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowany do realizacji działania.
 2. Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.
 3. Przewidywany koszt realizacji zadania (koszt jednej godziny usług).
 4. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn.zm.).
 5. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej działalności.
 6. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok
 7. Uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego.

8.Kryterium oceny:

a) cena usługi za 1 godzinę

b) posiadane co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych
 i przedstawienie dokumentacji, że usługi wykonano w sposób należyty (co najmniej 2     referencje)

c) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem

9.Oferty opiniowane będą przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Lubenia.

10.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy  Lubenia.

11.O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku  Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U.
z 2016r. poz. 1300 ). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej:
www.bip.lubenia.pl oraz
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubeni, w godzinach od 7:30 do 15:00

Uwaga:

Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Gminy Lubenia na rok 2018 i kolejne lata innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie. 

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik GOPS – Bogusława Skowron  tel. 17 230 48 58

Miejsce: Gmina Lubenia

Organizator: Gmina Lubenia,   36-042 Lubenia 131

www.lubenia.pl

tel. (17) 230 48 58, fax.: (17) 8755099

e-mail: gopslubenia@ops.net.pl

Data publikacji: 30.11.2017

 

 WZÓR OFERTY - POBIERZ

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET