Gmina Lubenia - Celowy Związek Gmin EKOLOGICZNI
logo
Data: 2022-01-23
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa
strona główna     Gospodarka odpadami     Celowy Związek Gmin EKOLOGICZNI
Celowy Związek Gmin EKOLOGICZNI

Szanowni Państwo,


             Uprzejmie informujemy, że uchwałami Rad Gmin: Błażowa, Dynów, Hyżne, Lubenia oraz miasta Dynów został powołany Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ z siedzibą w Błażowej.

W dniu 17 sierpnia 2021 roku Związek został zarejestrowany w rejestrze związków międzygminnych, prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod poz. 315. Kolejno w dniu 31 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją nr 2976 został opublikowany statut Związku i z dniem tym Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ nabył osobowość prawną.

Celowy  Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ utworzony został wspólnymi siłami przez 5 gmin, uczestników Związku w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie Związku obowiązywać będą jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów, jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy członkowskie do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem stała się idea powołania związku międzygminnego. Stworzenie jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich daje możliwość efektywniejszego wykonywania przedmiotowych zadań.

Do głównych zadań związku należeć będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin – członków Związku, związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, reprezentowanie gmin członkowskich w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna, pozyskiwanie środków pomocowych krajowych i zagranicznych na finansowanie zadań Związku oraz realizacja przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związki są tworzone przez samorządy gmin w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związki tworzy się w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej.  Zgodnie z rejestrem związków międzygminnych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce funkcjonuje 315 związków międzygminnych. 

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ jest pierwszym na podkarpaciu Związkiem Międzygminnym realizującym zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto jest pierwszym w Polsce związkiem międzygminnym, który został utworzony po ośmioletnim funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.  

W związku z tym, że do związków międzygminnych stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym, a struktura organizacyjna związku jest zbieżna z ustawową strukturą organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego, związek posiada zarówno organ stanowiący, kontrolny jak i wykonawczy. Organem stanowiącym i kontrolnym jest zgromadzenie związku, natomiast organem wykonawczym jest zarząd.

Mając na uwadze powyższe w celu dopełnienia ustawowych obowiązków w dniu 6 września 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Błażowej odbyło się I posiedzenie Zgromadzenia CZG ,,Eko-Logiczni’’, w trakcie którego w wyniku tajnego głosowania wybrano:

 

Zarząd Związku:

  1. Przewodniczący Zarządu   Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej
  2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu  – Adam Skoczylas    Wójt Gminy Lubenia
  3. Członek Zarządu Zygmunt Frańczak ­  Burmistrz Dynowa
  4. Członek Zarządu  Wojciech Piech –  Wójt Gminy Dynów
  5. Członek Zarządu  Bartłomiej Kuchta   Wójt Gminy Hyżne

 

Zgromadzenie Związku:

  1. Przewodniczący Zgromadzenia    Feliks Solecki – przedstawiciel Gminy Lubenia
  2. Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia – Michał Czapla – przedstawiciel Gminy Błażowa

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej    Karol Piękoś – przedstawiciel Gminy Hyżne
  2. Zastępca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej – Maria Wyskiel – Cedzidło  przedstawiciel miasta Dynowa
  3. Członek Komisji Rewizyjnej – Mariola Kaszycka – przedstawiciel Gminy Dynów

              

      

Misja CZG ,,Eko-Logiczni’’

Misją Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich oraz  propagowanie ogólnie przyjętych zasad i norm na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Cel CZG ,,Eko-Logiczni’’

Celem jest objęcie wszystkich mieszkańców gmin członkowskich systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podnoszenie świadomości społecznej obywateli w zakresie  selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

 

W celu zminimalizowania cen dla mieszkańca, które będzie musiał ponieść za odbiór odpadów komunalnych, Gminy członkowskie tworzące Związek ustaliły wspólny, jednakowy regulamin dla wszystkich gmin, a po rozstrzygnięciu przetargu ustalona zostanie wspólna stawka opłat.
Uchwały Celowego Związku Gmin:
 

Uchwała nr I/1/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

Uchwała nr I/2/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

Uchwała nr I/3/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

Uchwała nr I/4/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

Uchwała nr I/5/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

Uchwała nr I/6/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji rewizyjnej Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

Uchwała nr I/7/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji rewizyjnej Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”  

Uchwała nr I/8/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyboru członka komisji rewizyjnej Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET