Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2021-06-15
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
strona główna     Kultura    Gminny Ośrodek Kultury    Aktualności
Aktualności

16 maja 2021 r. Panie z Zespołu Śpiewaczego "Lubenianki" wzięły udział w XXX Jubileuszowym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych "Pogórzańska Nuta" w Dynowie.Jury doceniło występ a`capella przyznając Paniom I miejsce, tym samym nominując Zespół do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą. W kategorii solistów- śpiewaków Pani Zofia Dąbrowska wyśpiewała III miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim "Lubeniankom" i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do udziału w konkursie  "Kto Ty jesteś? Polak mały!"

Szczegóły w regulaminie


Etno Polska2021

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Uzupełnienie garderoby ZPiT „Lubenka” w ramach programu „EtnoPolska 2021”.

Wysokość dofinansowania wyniosła 27 000,00 zł. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021


23-24.01.2021
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z dwudniowej sesji fotograficznej z okazji DNIA BABCI I DZIADKAPowoli kończymy świąteczny okres, niestety w tym roku nie mogliśmy śpiewać razem na tradycyjnym "Spotkaniu z kolędą". Zapraszamy jednak do posłuchania naszych najmłodszych


 

Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni, przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa epidemicznego, po zniesieniu części ograniczeń działalności kulturalnej w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

 

 

§ 1

Wstęp

 

1.      Wprowadza się następujące zasady  postępowania przy uruchomianiu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni (dalej zwanego Ośrodkiem) dla osób korzystających z oferty kulturalnej Ośrodka, uczestników, widzów, klientów, interesantów, w tym rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników zajęć (zwanych dalej łącznie Interesantami) jak również osób współpracujących z Ośrodkiem na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe (zwanych dalej Współpracownikami) w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.

2.      Niniejsze zasady funkcjonowania odnoszą się do zadań Dyrektora Ośrodka oraz pracowników świadczących pracę na terenie Ośrodka oraz filii w Straszydlu i Siedliskach w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz zadania i obowiązki osób korzystających z oferty kulturalnej Ośrodka, uczestników, widzów, klientów, interesantów, w tym rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć jak również osób współpracujących z Ośrodkiem na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe.

3.      Za wdrożenie niniejszych zasad funkcjonowania Ośrodka odpowiedzialny jest Dyrektor.

4.      Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (wzór stanowi załącznik Nr 1) zapoznanie się z niniejszymi zasadami funkcjonowania i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

 

§ 2

Zasady ogólne

 

1.      W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni oraz filiach w Straszydlu i Siedliskach Interesantów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

2.      W przypadku wydarzeń innych niż organizowane na otwartym powietrzu: wystaw, targów, konferencji, kongresów, przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – Interesantom udostępnia się nie więcej niż połowę liczby miejsc.

3.      Działalność związana z organizacją imprez takich  jak wystawy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalna pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla Interesantów z wyłączeniem obsługi, z zastrzeżeniem § 2 ust 8 i 9.

4.      Działalność rozrywkowa i rekreacyjna może odbywać się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.

5.      Działalność Ośrodka prowadzona jest z uwzględnieniem w szczególności form działalności Ośrodka, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością w taki sposób, aby w możliwie jak najszerszym stopniu utrzymać działalność statutową instytucji.

6.      Odwołuje się organizację wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań,  koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji,  eventów plenerowych, przeglądów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.

7.      Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach dopuszczalne jest:

- wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,

- o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.

8. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 dopuszczalne jest:

- 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),

- 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2),

- 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2),

- 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2).

9.      Prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu odbywa się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.

10.  Zapewnienia, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.

§ 3

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

1.      Pracownicy wykonujący pracę w Ośrodku zobowiązani są do:

- pracy wyłącznie bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną,

- mierzenia temperatury, bieżącego obserwowania zachowań innych pracowników i Interesantów pod kątem wystąpienia objawów chorobowych,

- niezwłocznego telefonicznego informowania Dyrektora Ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u Interesanta.

2.      Pracownicy Ośrodka przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną Dyrektora Ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

3.      Pracowników oraz Interesantów obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. W powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.

4.      Część zadań Ośrodka niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - może być realizowana zdalnie.

5.      Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

6.      Zapewnienia się służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z Interesantami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.

7.      Zapewnienia w miarę możliwości, regularne wietrzenie pomieszczeń.

8.      Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.

9.      Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy pracownik zobowiązany jest:

a) zdezynfekować ręce,

b)   dokonać pomiaru przez wyznaczonego pracownika Ośrodka swojej temperatury (jeżeli temp. jest pow. 37,2°C pracownik nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie Kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną).

10.  Pracownik, który ma bezpośredni kontakt z Interesantami zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.

11.  Zasady wskazane w ust. 10 powyżej w zakresie zasłaniania nosa i ust nie dotyczą osób współpracujących na podstawie innej niż umowa o pracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubeni i innych osób w wykonujących bezpośrednio czynności zawodowe lub służbowe w budynku Ośrodka, w sytuacji gdy osoby takie nie mają bezpośredniego kontaktu z Interesantami. Do osób tych stosuje się zasady ogólne dotyczące pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości minimum 2 metrów od innych osób. Przy pierwszej wizycie w Ośrodku, od osób takich pobiera się oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 4.

12.  Pracownicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

13.  Pracownicy zobowiązani są regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

14.  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

15.  Zaleca się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

16.  Pracownicy zobowiązani są dołożyć starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

§ 4

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

1.      Interesanci wchodzący do Ośrodka zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub zakładać rękawice ochronne oraz posiadać ochronę zakrywającą usta i nos.

2.      Każda osoba wchodząca do Ośrodka ma również obowiązek poddać się pomiarowi temperatury. Osoba, która nie wyraża zgody na pomiar temperatury ma obowiązek opuścić budynek Ośrodka, a sprawę może załatwić korespondencyjnie, telefonicznie lub elektronicznie.

3.   Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali) informacje o maksymalnej liczbie Interesantów, mogących jednocześnie przebywać Ośrodku.

4.      Zapewnia się Interesantom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

5.  Upublicznia się na stronie internetowej i kanałach społecznościowych Ośrodka informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń Ośrodka w związku z prowadzoną działalnością statutową.

6. Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.

7.  Zapewnia się sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.

8.      Ogranicza się liczebność Interesantów, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w zależności od wielkości obiektu, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

9.    Interesanci zobowiązani są nie przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

10. Wyłącza się z wykorzystania urządzenia multimedialne i inne urządzenia aktywowanych dotykiem (zawierających np. ekrany dotykowe).

11.  Ogranicza się możliwość korzystania z szatni poprzez czasowe zniesienie takiej możliwości.

12.  W toaletach jednorazowo może przebywać liczba osób o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

13.  Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

14.  Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania, rękawiczki ochronne.

15. Dyrektor Ośrodka wyznacza pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w salach, pomieszczeniach zajęciowych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich.

16. Wyznacza się salę nr 1 jako pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – Izolatorium.

17.  Izolatorium wyposaża się w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, tj. fartuchy jednorazowe w ilości 2 szt., maseczki jednorazowe w ilości 2 szt., rękawiczki jednorazowe w ilości 4 szt.

18.  Zapewnia się pracownikom podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji.

19.  Umieszcza się w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

§ 5

Zajęcia organizowane przez Ośrodek

 

1.  W zajęciach edukacyjnych i artystycznych organizowanych przez Ośrodek mogą brać udział małoletni oraz osoby pełnoletnie, którzy zadeklarują (małoletni poprzez rodziców lub opiekunów prawnych) chęć udziału w zajęciach i uzupełnią akceptując odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik odpowiednio nr 2 i 3.

2.     Prowadzący zajęcia informują rodzica/prawnego opiekuna małoletniego oraz pełnoletniego uczestnika zajęć o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 odpowiednio), dostępnych na stronie internetowej Ośrodka. Uzupełnione dokumenty rodzic/prawny opiekun odpowiednio pełnoletni uczestnik zajęć powinien dostarczyć do Ośrodka w dniu przybycia na zajęcia.

3.      Uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem.

4.      Przy wejściu do budynku oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

5.     Z sal, w których będą odbywać się zajęcia, usuwa się wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.

6.      Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.

7.      Prowadzący zajęcia zobowiązany jest:

a)  wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w Ośrodku oraz ustalić zasady zachowania w grupie,

b) czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

c)  organizować zajęcia tak, aby ich uczestnicy  realizowali swoje zajęcia w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i utrzymywali dystans społeczny.

8.      Prowadzący zajęcia co najmniej raz na godzinę wietrzą salę zajęć.

9.   Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

10.  Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku małoletniego uczestnika zajęć rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika Ośrodka o przypadkach występowania u nich lub u uczestnika zajęć będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

 

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub współpracownika Ośrodka

 

1.     Każdy pracownik lub współpracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną.

2.      Za niepokojące objawy uznaje się:

a)      gorączka,

b)      kaszel,

c)      duszności i kłopoty z oddychaniem,

d)      bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

e)      stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C),

f)       objawy przeziębieniowe,

g)      utrata węchu i smaku.

3.    W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie odsuwa ją od pracy i odizolowuje od innych osób w pomieszczeniu do tego wyznaczonym wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, nakazując pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

4.     Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona w przypadku wskazanym w ust 3 powyżej powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5.    Osoba u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zarażenie koronawirusem powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m (Izolatorium).

6.  Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7.  Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.

8.    Ustala się listę pracowników, Współpracowników oraz Interesantów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u Interesanta

 

1.   Każdy pracownik lub inna osoba, który zauważy wystąpienie u Interesanta, niepokojących objawów lub symptomów zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinna niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektor Ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną.

2.  W przypadku wystąpienia u Interesanta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona:

a)      w przypadki małoletniego, niezwłocznie zleca umieszczenie małoletniego podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym - Izloatorium, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący i wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad małoletnim, do momentu odbioru małoletniego przez rodziców/prawnych opiekunów oraz informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod wejście główne Ośrodka. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia małoletniego i braku możliwości wydania małoletniego rodzicom/prawnym opiekunom, Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona wzywa karetkę pogotowia oraz o zdarzeniu informuje Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

b)      w przypadku osoby pełnoletniej, poleca takiej osobie opuścić budynek Ośrodka.

3.   Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4.  Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.

5.    Ustala się listę pracowników, Współpracowników oraz Interesantów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Zasady obowiązują do odwołania i  podlegają okresowej weryfikacji.

2. Z uwagi na indywidualną sytuacje Dyrektor Ośrodka może wskazać dodatkowe zalecenia.

3. Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo zamknięcia Ośrodka w wyniku zdarzeń powodujących zachorowanie lub objęciem kwarantanną pracowników placówki.

 

 Nowe stroje dla „Lubenki”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dotację ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska2020”. Celem zadania jest zakup strojów Lachów Sądeckich dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lubenka". Dofinansowanie ze środków NCK wynosi 55000,00 zł a wkład własny GOK-u 16340,00 zł.

Program zakładał dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową                             i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Dzięki tej inicjatywie zespół będzie mógł poszerzyć swój repertuar i kultywować piękno tańców regionu sądeckiego. Dodatkowo tancerze będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności i poznać kulturę oraz zwyczaje tamtejszego regionu. Do szerokiego wachlarza tańców z różnych regionów Polski które prezentuje Zespół Pieśni i Tańca "Lubenka", dołączy również sądeczczyzna. Tancerze prezentując tańce z okolic Nowego Sącza będą ambasadorami piękna tamtejszego folkloru. Przyczynią się tym samym do promowania tradycji regionalnych i narodowych.


Spektakl dla dzieci w Teatrze "Maska"W dniu 2 października br, 100 dzieci ze szkół podstawowych w Straszydlu, Lubeni i Siedliskach wzięło udział w spektaklu "Zorro" w Teatrze "Maska" w Rzeszowie. 

Wyjazd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z „Funduszu Promocji Kultury”.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dofinansowanie do wniosku „W drodze do kultury”. Partnerami przedsięwzięcia są szkoły podstawowe z terenu gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni oraz Aktywni Razem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia.
Wycieczka do stolicy 27-28 czerwca 2018r.


Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Lubenka" odbyli dwudniową wycieczkę do Warszawy. Uczestnicy zwiedzali stolicę z przewodniczką, która w bardzo interesujący sposób przedstawiła historię miasta i pokazała miejsca ważne dla kultury narodowej. Ogromną atrakcją wyjazdu była możliwość obejrzenia panoramy Warszawy z trzydziestego piętra Pałacu Kultury i Nauki. Bardzo duże wrażenie wywarł na młodzieży potężny Stadion Narodowy, a także piękne Łazienki Królewskie.

Wyjazd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z ”Funduszu Rozwoju Kultury”.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dofinansowanie do wniosku „W drodze do kultury”. Partnerami przedsięwzięcia są szkoły podstawowe z terenu gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni oraz Aktywni Razem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia. Drugą częścią projektu, która zrealizowana zostanie po wakacjach, będzie wyjazd dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy do Teatru „Maska” w Rzeszowie.


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET