Gmina Lubenia - Komisje Rady Gminy Lubenia
logo
Data: 2020-11-24
Imieniny: Emmy, Flory, Jana
strona główna     Rada Gminy Lubenia    Komisje Rady Gminy Lubenia
Komisje Rady Gminy Lubenia

Na terenie Gminy Lubenia działa pięć komisji.


1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubenia :

 • Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy
  w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
 • Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

SKŁAD KOMISJI:

 1. Krzysztof Binek – Przewodniczący Komisji,
 2. Zenon Pietrzyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Grażyna Piecusiak – Głowacka – Sekretarz Komisji,
 4. Agnieszka Czarnik – Buż – Członek Komisji,
 5. Wojciech Tatara – Członek Komisji.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubenia:

Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i rozpatrywanie skierowanych do Rady Gminy:
 • skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 • wniosków;
 •  petycji składanych przez obywateli.
SKŁAD KOMISJI:

1.      Zbigniew Wilk – Przewodniczący Komisji,

2.     Grzegorz Warchoł – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3.      Józef Bieda – Sekretarz Komisji,

4.      Krzysztof Binek – Członek Komisji,

5.     Roman Kałucki – Członek Komisji.

 

 

3. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Wychowania Rady Gminy Lubenia w :

Zadania komisji: 

 • Opiniuje wydatki budżetowe i dochody w działach związanych z jej działalnością.
 • Opiniuje sprawy funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli gminnych oraz placówek kulturalnych bibliotek.
 • Opiniuje harmonogram prac remontowych w placówkach podległych gminie i przez gminę dotowanych.

 SKŁAD KOMISJI:

 

 1. Tadeusz Podgórski – Przewodniczący Komisji,
 2. Agnieszka Czarnik – Buż – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Marek Kluska – Sekretarz Komisji,
 4. Barbara Kuś – Członek Komisji,
 5. Grażyna Piecusiak – Głowacka – Członek Komisji,
 6. Leszek Szpiech – Członek Komisji.

 

4. Komisja ds. Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi Rady Gminy Lubenia :

Zadania komisji: 

 • Opiniuje wydatki budżetowe i dochody w działach związanych z jej działalnością.
 • Współpraca z Policją i OSP.

SKŁAD KOMISJI:


 1. Marek Kluska – Przewodniczący Komisji,
 2. Łukasz Wiśniowski – Członek Komisji,
 3. Grzegorz Warchoł – Członek Komisji.

 

 

5. Komisja ds. Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Lubenia w:

Zadania komisji: 

 • Opiniuje wydatki budżetowe i dochody w działach związanych z jej działalności.
 • Wyraża opinię w sprawach utrzymania czystości na terenie gminy.
 • Współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

 

 SKŁAD KOMISJI:

 1. Wojciech Tatara – Przewodniczący Komisji,
 2. Roman Kałucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Zenon Pietrzyk – Sekretarz Komisji,
 4. Łukasz Wiśniowski – Członek Komisji,
 5. Zbigniew Wilk – Członek Komisji,
 6. Tadeusz Podgórski – Członek Komisji,
 7. Józef Bieda – Członek Komisji.

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET