Gmina Lubenia - Projekt parasolowy OZE
logo
Data: 2021-10-18
Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
strona główna     INWESTYCJE 2018    Projekt parasolowy OZE
Projekt parasolowy OZE

30 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach umowy otrzymano wsparcie w wysokości 35 649 867,00 zł dla mieszkańców gmin ROF na montaż instalacji fotowoltaicznych. Do 31 października 2017 r. w Gminie Lubenia złożono 42 wnioski. Wszyscy otrzymali wsparcie. W grudniu 2017 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcami. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy do montażu instalacji.

 


W dniu 9 marca 2018r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” Postępowanie w imieniu 13 gmin prowadzi Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie jest przedmiotem umowy o dofinansowanie Projektu nr RPPK.03.04..00-18-0001/17-00  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach umowy otrzymano wsparcie w wysokości 35 649 867,00 zł   dla mieszkańców Gmin ROF na montaż instalacji fotowoltaicznych.

 

W ramach naboru podstawowego do 31 października 2017 r. w Gminie Lubenia złożono 42 wnioski. Wszyscy otrzymali wsparcie. Instalacje będą wykonywane w 2018 i 2019 r. O kolejności montażu będzie decydował Wykonawca wyłoniony w przetargu.

 

W dniach 19 marca – 20 kwietnia 2018 roku odbył się nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” . W Gminie Lubenia wpłynęło 16 wniosków.

 


W dniu 18.11.2020 r. nastąpiła płatność końcowa projektu " Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,  realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, w ramach  Osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W związku w tym koniec okres trwałości projektu, który wynosi 5 lat przypada na dzień 17.11.2025 r.

 

 

Zgodnie z zapisami „Umowy uczestnictwa w w/w projekcie” zawartej pomiędzy Gminą, a jej mieszkańcem w okresie trwałości projektu „Beneficjent końcowy Projektu jest zobowiązany do utrzymania instalacji fotowoltaicznej wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Stowarzyszenie ROF.” Ponadto zgodnie z §3, pkt. 7 przedmiotowej umowy „Mieszkaniec zapewni ciągłość pracy instalacji fotowoltaicznej, co zagwarantuje osiągnięcie deklarowanych wskaźników minimum w okresie trwałości Projektu” oraz zgodnie z §3, pkt. 7 „Mieszkaniec zobowiązuje się do utrzymania instalacji fotowoltaicznej w stanie nie pogorszonym przez cały okres trwałości Projektu. O zakończeniu okresu trwałości Projektu Mieszkaniec zostanie poinformowany przez Gminę.”

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET