Gmina Lubenia - Montaż instalacji fotowoltaicznych
logo
Data: 2021-10-18
Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła
strona główna     INWESTYCJE 2018    Montaż instalacji fotowoltaicznych
Montaż instalacji fotowoltaicznych

W dniu 22 listopada 2017 r. została podpisana umowa nr RPPK.03.04.00-18-0002/17-00,  w ramach której uzyskano dofinansowanie  w wysokości  12 135 152,57 , co stanowi  85% kosztów kwalifikowalnych projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Realizację projektu zaplanowano do końca 2018 r. Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie 123 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych  na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne służące do zmiany energii słonecznej na energię elektryczną. Rezultatem projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie wydatków na energię elektryczną. Na terenie Gminy Lubenia planuje się montaż instalacji na Stacji Uzdatniania Wody w Lubeni i Oczyszczalni Ścieków w Siedliskach

 

 

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla Stacji Uzdatnia Wody w Lubeni, Oczyszczalni ścieków w Siedliskach  w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na SUW w Lubeni i  Oczyszczalni ścieków w Siedliskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Instalacje mają generować energię ze słońca i oddawać ją do istniejącej instalacji elektrycznej obiektu. Instalacje muszą być wykonane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez użytkownika. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na ternie ROF ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr III Czysta energia; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020. Zadanie jest dofinansowane  w 85% kosztów kwalifikowalnych projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, zgodnie z umową nr RPPK.03.04.00-18-0002/17-00 z dnia  22 listopada 2017 r.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET