Gmina Lubenia - Ochrona danych osobowych
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     Kultura    Gminny Ośrodek Kultury    Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni:

Administratorem danych osobowych wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób korzystają z naszych usług publicznych oraz klientów, kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się i współpracujemy, jest Gminny Ośrodek Kultury, Lubenia 131, 36-042 Lubenia.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Grażyny Szeligi, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.poczta@gmail.com.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1.      realizacja zadań publicznych określonych w statucie instytucji oraz wykonywanie innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

2.      zawarcie i wykonanie umów z kontrahentami i współpracownikami oraz czynności zmierzające do zawarcia tych umów, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia i wykonania umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu kontrahenta czy podmiotu będącego stroną umowy;

3.      umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podejmowanie kontaktu z adresatami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym udzielanie odpowiedzi na otrzymaną od korespondencję oraz dalsza obsługa korespondencji z Państwem prowadzonej, a także w celu załatwiania sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;

4.      prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. za pomocą których informujemy o naszej aktywności, promujemy organizowane przez nas wydarzenia,  komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tego serwisu, realizujemy wydarzenia on-line w ramach prowadzonej przez nas działalności, budujemy i utrzymujemy społeczność z nami związaną;

5.      ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;

6.      wypełnienie obowiązku archiwizacji dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich są zbierane.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do:

a)      wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 akapit 1 lit. e RODO),

b)      spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. oraz przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 akapit 1 lit. c RODO),  

c)      wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 akapit 1 lit. b RODO),

d)      celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu komunikowania się z  osobami działającymi w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów i instytucji, z którymi współpracujemy, bądź osobami wyznaczonymi przez te podmioty do kontaktu, a  także dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia profilu na portalu Facebook w celu komunikowania się z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tego serwisu w ramach prowadzonej przez nas działalności statutowej  (art. 6 akapit 1 lit. f RODO).

 (art. 6 akapit 1 lit. f RODO).

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody wyrażonej w pisemnym (w tym elektronicznym) oświadczeniu lub w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 akapit 1 lit. a RODO). W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe mogą być także przekazywane, na podstawie umów powierzenia, podmiotom świadczącym nam usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

 

Zasadniczo zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą one być także przekazywane poza ten obszar (dotyczy danych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu Facebook), lecz wyłącznie w oparciu o reguły wyznaczone w RODO.

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych celów przetwarzania oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, jak również wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów archiwalnych, podatkowych i o rachunkowości.

 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pisemnie z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET