Gmina Lubenia - Regulamin imprez
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     Kultura    Gminny Ośrodek Kultury    Regulamin imprez
Regulamin imprez

REGULAMIN

imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni zwanego dalej Organizatorem.

2. Impreza to zajęcia animacyjne, edukacyjne i warsztatowe (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) organizowane w siedzibie GOK oraz w filiach, w plenerze, prelekcje, wykłady otwarte, wszelkie spotkania i wydarzenia kulturalne, szkolenia, kursy organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.

3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2019 r.

 

II.    ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

1.    Organizator określa kryteria kwalifikujące do udziału w imprezie.

2.    Jeżeli udział w imprezie wymaga zgłoszenia, należy go dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. Inne formy zgłoszeń uczestnictwa są możliwe za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

3.    Jeżeli liczba uczestników jest ograniczona, Organizator podaję tę informację w zapowiedzi imprezy na plakacie, swojej stronie internetowej, portalu społecznościowym Facebook.

 

III.  ZMIANY TERMINU IMPREZY

 

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmiany terminów

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu

3.    Zawiadomienie o odwołaniu oraz informacja o zmianie terminu imprezy, jeżeli dotyczy, podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora i tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. W przypadku, gdy uczestnicy imprezy są rekrutowani na podstawie formularza zgłoszeniowego, informacja przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub jej odwołania bez wcześniejszego zawiadomienia jeśli spowodowane jest to siłą wyższą lub czynnikiem nadzwyczajnym, zewnętrznym, niemożliwym do zapobieżenia, np. niesprzyjające warunki pogodowe, odwołanie przyjazdu przez artystę, prelegenta i inne wydarzenia, na zadziałanie którego Organizator nie ma wpływu.

5.    Organizator nie będzie zobowiązany do  żadnej rekompensaty z powodu dokonania zmian, o których mowa powyżej.

 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.    Do udziału w imprezie, która wymaga uprzedniego zgłoszenie i rejestrowania uczestnictwa, konieczne jest wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych

przez Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w imprezie.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego na potrzeby dokumentacji i promocji imprezy oraz popularyzacji działalności GOK-u.

3.    Jeżeli osoba bierze udział w imprezie, Organizator uznaje, że wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie , bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, we wszelkich kanałach dystrybucji informacji o imprezie, tak wewnętrznych Organizatora jak i zewnętrznych (w tym portalu społecznościowym Facebook)

4.    Każdy kto bierze udział w imprezie i nie zgadza się na przetwarzanie jego wizerunku jest obowiązany zgłosić to Organizatorowi.

5.    Organizator zapewnia, ze wizerunek uczestników imprez będzie wykorzystywany wyłącznie we wskazanym wyżej zakresie i nie będzie wykorzystywany przez Organizatora w innym kontekście w tym w celach zarobkowych.

6.    Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia wizerunku nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w tym prawo do wynagrodzenia

7.    Uczestnik imprezy obowiązany jest zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych osób uczestniczących w imprezie.

8.    Odpowiedzialność za zachowanie uczestników niepełnoletnich biorących udział  w imprezie , ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

9.    Odpowiedzialność za bezpieczeństwo małoletnich uczestników imprezy oraz w drodze do i z GOK-u ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych -nauczyciele, wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.

10. Organizator oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu uniknięcia zagrożeń dla uczestnika podczas imprezy, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne , wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika i nagłych wypadków niezawinionych przez Organizatora lub takich, na które Organizator nie miał wpływu lub powstałych w wyniku nieprzestrzegania przez uczestników zapisów niniejszego regulaminu bądź poleceń i zaleceń personelu Organizatora, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa.

11. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone przez uczestnika jakiejkolwiek osobie trzeciej w trakcie trwania imprezy.

 

V.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.       Administratorem danych osobowych uczestnika imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, 36-042 Lubenia 131, tel.  (17) 87 10 023 , e-mail: goklubenia@o2.pl.

2.       We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod.poczta@gmail.com.

3.       Dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji imprezy oraz popularyzacji działalności GOK-u.

4.       Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

5.       Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, a jeśli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”.

6.        Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

7.       Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

9.       Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

VI.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

- w siedzibie Organizatora w Lubeni

- w filiach Organizatora w Siedliskach i Straszydlu

- na stronie internetowej Organizatora: www.lubenia.pl w zakładce Kultura/Gminny Ośrodek Kultury

2.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie -stałe i tymczasowe- będą publikowane na stronie internetowej Organizatora

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Organizator po zapoznaniu  się z danym przypadkiem.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET