Gmina Lubenia - Deklaracja dostępności
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     Kultura    Gminny Ośrodek Kultury    Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Ośrodek Kultury w Lubeni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni. www.lubenia.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.12.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W chwili obecnej trwają prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Barć, adres poczty elektronicznej goklubenia@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 8710023. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

·         Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, 36-042 Lubenia 131

·         Ośrodek zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy w Lubeni z oddzielnym wejściem.

·         Do placówki prowadzi wejście od parkingu, przy którym jest wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

·         Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego

·         Pomieszczenia znajdują się na parterze.

·         W budynku nie ma windy.

·         Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

·         W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

·         Ośrodek nie posiada tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

·         Stanowiska komputerowe dla użytkowników Ośrodka nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

·         Po wejściu do Ośrodka w skorzystaniu ze zbiorów pomaga pracownik Ośrodka.

·         W budynku, w którym znajduje się Ośrodek jest toaleta dla niepełnosprawnych i platforma dla wózków inwalidzkich.

 

Filia w Siedliskach, 36-042 Siedliska 124

    Wejście główne do budynku prowadzi od parkingu, wejście boczne od parkingu wewnętrznego.

·      do wejścia głównego oraz bocznego prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich

    Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego

·      Pomieszczenia znajdują się na parterze i piętrze, dokąd prowadzą schody zabezpieczone poręczami.

    W budynku nie ma windy.

·         Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·      Stanowiska komputerowe dla użytkowników Ośrodka nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

·      W lokalu Filii Ośrodka jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

·      Przed budynkiem, w którym mieści się Ośrodek nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób

niepełnosprawnych.

Filia w Straszydlu, 36-043 Straszydle 405

  Filia Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lubeni.

·      Budynek jest wielofunkcyjny.

·      Wejście główne do budynku prowadzi od parkingu i jest wspólne.

·      Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

·      Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego

    Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze, dokąd prowadzą schody zabezpieczone poręczami.

    W budynku nie ma windy.

·      Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·      W pomieszczeniach Ośrodka nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku, w którym znajduje się Ośrodek jest toaleta dla niepełnosprawnych.

·      Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny, przy którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET