Gmina Lubenia - Infrastruktura
logo
Data: 2021-06-16
Imieniny: Aliny, Justyny, Benona
strona główna     Inne wiadomości    Infrastruktura
Infrastruktura

Sieć dróg
 

Na terenie gminy Lubenia występują jedynie drogi powiatowe i gminne.
Zgodnie z nowym podziałem dróg publicznych na terenie gminy przebiega 6 dróg powiatowych. Drogi te stanowią zasadniczy układ komunikacyjny gminy obsługujący cały teren gminy tj. podstawowe jednostki osadnicze i podstawowe obszary funkcjonalne. Sieć dróg powiatowych umożliwia powiązania funkcjonalne i komunikacyjne z przyległymi obszarami.

  • Uzupełnienie sieci dróg powiatowych stanowią drogi gminne. Obsługują one głównie przyległą zabudowę na terenie poszczególnych miejscowości gminy.

 

 

 

 

Sieć wodna
 

Na terenie gminy Lubenia występują trudne warunki hydrogeologiczne na wykonanie zorganizowanego zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągu.
Na Teresie niskiej doliny Wisłoka występują warunki ujęcia wód wgłębnych. Istnieją dwie studnie wiercone po spółdzielni, które od paru lat nie są eksploatowane, a ich stan techniczny oraz wydajność nie jest rozeznana. Gmina Lubenia nie posiada zorganizowanego kompleksowego rozwiązania systemu zaopatrzenia w wodę. Jednostki gospodarcze oraz ludność we własnym zakresie wykonała lokalne ujęcia wody z istniejących źródeł i studni kopanych na własnych posesjach. Stan sanitarny ujęć jest niekontrolowany, a jakość wody nie jest zbadana.
 

Gospodarka ściekami
 

Gmina Lubenia posiada oczyszczalnię ścieków z lokalizacją w miejscowości Siedliska. Oczyszczalnia przejmie ścieki z terenu całej gminy.

Na terenie gminy istnieją lokalne urządzenia do unieszkodliwiania ścieków nie spełniających warunków przepisów z zakresu ochrony wód powierzchniowych warunków ich odprowadzania. System odprowadzania ścieków z budynków indywidualnych wymaga uporządkowania.
Ścieki przemysłowe nie występują na terenie gminy z uwagi na brak zakładów przemysłowych. Istnieją obiekty typu stacja benzynowa CPN lub mogące zanieczyścić środowisko drobne warsztaty produkcyjne, które posiadają urządzenia do gromadzenia ścieków i odpowiednie umowy na ich wywóz.

 


 

 

 


 

 

 

Gospodarka odpadami 
 

Na terenie gminy brak jest jednostki gospodarczej, która zajmowałaby się wywozem i unieszkodliwianiem nieczystości stałych. Wywóz nieczystości stałych realizowany jest w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błażowej. Odpady komunalne wywożone są przez ZGKiM w

Błażowej na wysypisko śmieci w Dynowie oraz na wysypisko śmieci Kozodrza w gminie Ostrów.  

Sieć telekomunikacyjna
 

Operatorem sieci telekomunikacyjnej w gminie Lubenia jest Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Rzeszowie. Ponad 700 abonentów gminy Lubenia obsługuje nowoczesna elektroniczna centrala Alcatel S 12 o pojemności 1000 numerów. Niewielką grupę abonentów w miejscowości Siedliska obsługuje Okręgowa Spółdzielnia telefoniczna w Tyczynie z siedzibą w Chmielniku.
 

Ochrona zdrowia
 

Na terenie gminy Lubenia opieka medyczna prowadzona jest w dwóch ośrodkach zdrowia: w Lubeni i w Siedliskach. W Lubeni znajduje się prywatna apteka w budynku Ośrodka Zdrowia, w Siedliskach powstał punkt apteczny w budynku obok ośrodka zdrowia.
Ośrodki zdrowia działają w oparciu o porozumienia z Podkarpacką Kasą Chorych.

 

 

Ośrodek Zdrowia w Lubeni

 

 

 

 

Ośrodek Zdrowia w Siedliskach
Obsługa bankowa
 

Na terenie Lubeni funkcjonuje Bank Spółdzielczy, obsługujący mieszkańców z terenu całej gminy. Bank prowadzi obsługę kasową i rozliczenia na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych. Wykonuje wszelkie operacje związane z obrotem oszczędnościowym i kredytowym. Działalność kredytowa skierowana jest głównie na pomoc w rozwoju i utrzymaniu gospodarstw. Udziela również kredytów na działalność gospodarczą i kredytów konsumpcyjnych. Od 2010 roku można korzystać z bankomatu ustawionego w centrum gminy.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET